وبینار آشنایی با مجموعه های فازی (انگیزه، تاریخچه و مبانی)

شناسه : 116754471

وبینار آشنایی با مجموعه های فازی (انگیزه، تاریخچه و مبانی)


وبینار آشنایی با مجموعه های فازی (انگیزه، تاریخچه و مبانی) در آذر ماه 1400 توسط جناب آقای دکتر سید محمود طاهری برگزار گردید. 

در این وبینار، به طور ساده و کم و بیش کوتاه، مجموعه های فازی معرفی گردیدند. با مثالهای متعدد کاربردی، مفهوم مجموعه فازی و ارتباط آن با نحوۀ تفکر انسانی تشریح شده است. همچنین، اشاره ای به مبدع ایرانی-تبار این نظریه یعنی پروفسور لطفی زاده می شود. چند مرجع فارسی و انگلیسی برجسته در موضوع مجموعه های فازی نیز پیشنهاد می شوند. امکان دسترسی به این وبینار از طریق این پیوند فراهم گردیده است.

گفتنی است که، منطق فازی و کاربردهای آن، در ادامه و در وبینار جداگانه مطرح خواهد شد. سه مقالۀ مقدماتی زیر نیز بسا که سودمند باشند.

 طاهری، س.م. (۱۳۸۴)، آشنایی با مجموعه های فازی، ندا (نشریۀ آموزشی انجمن آمار ایران)، شماره ۳ - ج ۲ ، صفحات ۷ - ۱ (سایت انجمن آمار ایران)

طاهری، س.م. (۱۳۸۷)، انداز ه های عدم اطمینان، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی (نشریۀ انجمن ریاضی ایران)، شماره ۴۱ ، صفحات ۲۶ - ۹ (سایت انجمن ریاضی ایران - قسمت نشریات)

طاهری، س.م. (۱۳۹۷)، نظریۀ احتمال و نظریۀ امکان: شباهت ها و تفاوت ها، مجلۀ سیستم های فازی و کاربردها، شماره ۱ : صفحات ۵۴ - ۴۳ . (سایت انجمن سیستمهای فازی ایران)

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.