دکتر علی معینی الگوریتم ها و محاسبات

 • 204
 • moeini@ut.ac.ir
 • 6111-2173

دکتر علی خجسته علوم مهندسی محاسباتی

 • 206
 • akhojasteh@ut.ac.ir
 • 6111-2168

دکتر احسان معانی سیستم های پیچیده مهندسی

 • 208
 • e.maani@ut.ac.ir
 • 6111-2163

دکتر نیره مجد رمزنگاری ومحاسبات کوانتومی

 • 301
 • naymajd@ut.ac.ir
 • 6111-2154

دکتر سمیه محمدی نانوتکنولوژی و مواد هوشمند

 • 303
 • so.mohammadi@ut.ac.ir
 • 6111-2157