دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 561 نتیجه
از 29
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی خجسته | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
سیستم های توزیع شده 8108008 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی کمندی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
سیستم های دینامیکی 8108052 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 احسان معانی میاندوآب هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:00) 1400/11/04 (16:00 - 18:00)
رسم فنی ساختمان 8120173 2 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی صالحی دزفولی هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:30) 1400/10/24 (08:00 - 10:00)
رسم فنی ساختمان 8120173 2 کارشناسی علوم پایه 03 مجتبی صالحی دزفولی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 10:30) 1400/10/24 (08:00 - 10:00)
رسم فنی ساختمان 8120173 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی صالحی دزفولی هرهفته سه شنبه (07:30 - 10:30) 1400/10/24 (08:00 - 10:00)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 03 هادی امیری | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 04 هادی امیری | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 01 سایه میرزایی | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
ریاضی مهندسی 8120047 3 کارشناسی علوم پایه 02 سایه میرزایی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
زبان تخصصی 8108021 2 کارشناسی علوم مهندسی 01 زهرا شاطرزاده یزدی هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) 1400/11/05 (18:00 - 20:00)
شیمی عمومی 1 8120063 3 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/28 (11:00 - 13:00)
شیمی عمومی 1 8120063 3 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/28 (11:00 - 13:00)
شیمی عمومی 2 8120065 3 کارشناسی علوم پایه 01 اکرم حسینیان سراجه لو | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/28 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 03 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
شیمی عمومی 8120113 3 کارشناسی علوم پایه 03 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/28 (11:00 - 13:00)
شیمی عمومی 8120113 3 کارشناسی علوم پایه 02 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/28 (11:00 - 13:00)
نمایش 21 - 40 از 561 نتیجه
از 29