دروس ارائه شده

« بازگشت

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

نام درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
کد درس 8120091
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز