اعضای هیات علمی

« بازگشت

الگوریتم های موازی

نام درس الگوریتم های موازی
کد درس 8108235
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز