صفحه ورودی جدید-ثبت نام

صفحه ورودی جدید-ثبت نامut doors

گام صفرم ثبت نام الکترونیکی

این مرحله از طریق سامانه ثبت نام به آدرس reg.ut.ac.ir انجام خواهد شد که راهنمای کلیه مراحل مربوط به آن در سامانه قابل مشاهده است.