تقویم آموزشی نودانشجویان دانشگاه تهران 1399-1400 دریافت تقویم

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال اول (1 الی 3 آذر)

امتحانات میان ترم نیمسال اول (22 آذر الی 4 دی)

ارزشیابی نیمسال اول (13 الی 18 دی)

حذف اضطراری نیمسال اول (27 الی 29 دی)

ثبت نام نیمسال دوم (11 الی 15 بهمن)

امتحانات پایان ترم نیمسال اول (16 الی 30 بهمن)

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال دوم (16 الی 18 اسفند)

امتحانات میان ترم نیمسال دوم (28 فروردین الی 9 اردیبهشت)

حذف اضطراری نیمسال دوم (22 الی 24 خرداد)

ارزشیابی نیمسال دوم (29 خرداد الی 2 تیر)

پایان کلاس ها

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم (10 الی 24 تیر)