اعضای هیات علمی

مریم ذوقی

مریم ذوقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما