اعضای هیات علمی

مجتبی صالحی دزفولی

مجتبی صالحی دزفولی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 61112156
اتاق : 307
صفحه رخ نما