نشست های تخصصی

شناسه : 110739835

نشست های تخصصی


جلسه اول نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه دوم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه سوم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه چهارم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه پنجم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه ششم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه هفتم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه هشتم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه نهم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه دهم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.