مهری درویش زاده کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی mehri.darvishzadeh@ut.ac.ir

یسرا سلیمی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمانشاه yosra.salimi@ut.ac.ir

سما قریشی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر sa.ghoreyshi97@ut.ac.ir

سارا موسوی صدر جدیدی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تبریز sara.mousavisadr@ut.ac.ir

ناصر فاتحی پیکانی کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری دانشگاه تفرش Fatehin90@gmail.com