سلسه نشست های تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه اول نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه دوم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه سوم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه چهارم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه پنجم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه ششم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه هفتم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه هشتم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه نهم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه دهم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات