سلسه نشست های تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه اول نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

 

جلسه دوم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه سوم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

جلسه چهارم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات

 

جلسه پنجم نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات