برنامه امتحانات پایان ترم دروس علوم پایه مهندسی نیمسال دوم 1400-1399

روز و تاریخ 08:30 -10:30 11-13
یکشنبه 1400/04/13 معادلات دیفرانسیل ریاضی یک
ریاضی مهندسی
سه شنبه 1400/04/15 محاسبات عددی
روش های محاسبات عددی
برنامه نویسی کامپیوتر
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
-
شنبه 1400/04/19 ریاضی دو -
یک شنبه 1400/04/20 آمار و احتمالات
شیمی عمومی
شیمی عمومی یک
شیمی عمومی دو
شیمی فیزیک
-
سه شنبه 1400/04/22 فیزیک دو فیزیک یک

 

برنامه امتحانات میان ترم دروس علوم پایه مهندسی نیمسال دوم 1400-1399

روز و تاریخ 08:30 -10:30 11-13 17-19
پنج شنبه 1400/02/02 معادلات دیفرانسیل ریاضی یک
ریاضی مهندسی
-
شنبه 1400/02/04 - - محاسبات عددی
روش های محاسبات عددی
برنامه نویسی کامپیوتر
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
دوشنبه 1400/02/06 - - ریاضی دو
سه شنبه 1400/02/07 - - آمار و احتمالات
شیمی عمومی
شیمی عمومی یک
شیمی عمومی دو
شیمی فیزیک
پنج شنبه 1400/04/22 فیزیک دو فیزیک یک -