برنامه امتحانات میان ترم دروس علوم پایه مهندسی نیمسال دوم 1401-1400

 

روز و تاریخ 10:30 -08:30 11-13 16-18
شنبه 1401/02/17    

برنامه نویسی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

محاسبات عددی

دوشنبه 1401/02/19  

 

ریاضی دو

سه شنبه 1401/02/20

 

 

آمار و احتمالات

شیمی عمومی

شیمی یک

شیمی دو

شیمی فیزیک

پنجشنبه 1401/02/22 فیزیک دو فیزیک یک  
شنبه 1401/02/24     معادلات دیفرانسیل
یکشنبه 1401/02/25    

ریاضی یک

ریاضی مهندسی

 

 

برنامه امتحانات پایان ترم دروس علوم پایه مهندسی نیمسال دوم1401-1400

روز و تاریخ 10:30 -08:30 11-13
یکشنبه 1401/04/05 معادلات دیفرانسیل

ریاضی یک

ریاضی مهندسی

سه شنبه 1401/04/07

محاسبات عددی

برنامه نویسی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 

شنبه 1401/04/11

ریاضی دو

 

یکشنبه 1401/04/12

آمار و احتمالات 

شیمی عمومی

شیمی عمومی یک

شیمی عمومی دو

شیمی فیزیک

 
سه شنبه 1401/04/14 فیزیک دو فیزیک یک