برنامه امتحانات میان ترم دروس علوم پایه مهندسی نیمسال اول 1401-1400

 

 
روز و تاریخ 10:30 -08:30 11-13 16-18
پنجشنبه 1400/08/27 ریاضی یک

ریاضی مهندسی

معادلات دیفرانسیل

 
یکشنبه 1400/08/30     ریاضی دو
دوشنبه 1400/09/01  

 

آمار و احتمالات 

شیمی عمومی

شیمی عمومی یک

شیمی عمومی دو

شیمی فیزیک

سه شنبه 1400/09/02

 

 

محاسبات عددی

روش های محاسبات عددی

محاسبات عددی و برنامه نویسی

برنامه نویسی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

پنجشنبه 1400/09/04 فیزیک یک فیزیک دو  

 

 

برنامه امتحانات پایان ترم دروس علوم پایه مهندسی نیمسال اول 1401-1400

روز و تاریخ 10:30 -08:30 11-13
یکشنبه 1400/10/26 ریاضی یک ریاضی دو
سه شنبه 1400/10/28

ریاضی مهندسی

معادلات دیفرانسیل

آمار و احتمالات 

شیمی عمومی

شیمی عمومی یک

شیمی عمومی دو

شیمی فیزیک

یک شنبه 1400/11/03 -

محاسبات عددی

روش های محاسبات عددی

محاسبات عددی و برنامه نویسی

برنامه نویسی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

سه شنبه 1400/11/05 فیزیک یک فیزیک دو