اعضای هیات علمی

نمایش 31 نتیجه
از 1
 
مصطفی ایران نژادپاریزی

مصطفی ایران نژادپاریزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایمان اشراقی

ایمان اشراقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
هادی امیری

هادی امیری 

استادیار
شماره تماس: 02161112244
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نگین باقرپور

نگین باقرپور 

استادیار
شماره تماس: 61112174
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالمجید بایندری مقدم

عبدالمجید بایندری مقدم 

دانشیار
شماره تماس: 02161112153
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد بیگ پوریان

بهزاد بیگ پوریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعبدالرضا ترابی

سیدعبدالرضا ترابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکرم حسینیان سراجه لو

اکرم حسینیان سراجه لو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی خجسته

علی خجسته 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم ذوقی

مریم ذوقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین رحامی

حسین رحامی 

دانشیار
شماره تماس: 02161112291
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی روستائی

علی روستائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا شاطرزاده یزدی

زهرا شاطرزاده یزدی 

استادیار
شماره تماس: 61112151
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود شعبان خواه

محمود شعبان خواه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی صالحی دزفولی

مجتبی صالحی دزفولی 

استادیار
شماره تماس: 61112156
اتاق: 307
پست الکترونیکی: 
علیرضا طالش جفادیده

علیرضا طالش جفادیده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمود طاهری

سید محمود طاهری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله عابدیان

روح اله عابدیان 

استادیار
شماره تماس: 61112232
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی فهیم

علی فهیم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین قدوسیان

امین قدوسیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین قلی زاده کلخوران

حسین قلی زاده کلخوران 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوشین کریمیان

نوشین کریمیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی کمندی

علی کمندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اعظم مانی ورنوسفادرانی

اعظم مانی ورنوسفادرانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیره مجد

نیره مجد 

استادیار
شماره تماس: 61112154
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه محمدی

سمیه محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین محمودی داریان

حسین محمودی داریان 

استادیار
شماره تماس: 02161113598
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
سایه میرزایی

سایه میرزایی 

استادیار
شماره تماس: 61112174
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان معانی میاندوآب

احسان معانی میاندوآب 

استادیار
شماره تماس: 61112163
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی معینی

علی معینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شقایق مکرمی

شقایق مکرمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 31 نتیجه
از 1