دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 385 نتیجه
از 20
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 8120007 1 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شیمی عمومی 2 8120008 1 کارشناسی علوم پایه 01 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 43 علی روستایی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 45 علی روستایی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 39 علی روستایی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 17 علی روستایی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 38 علی روستایی هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 18 علی روستایی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 36 علی روستایی هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 47 علی روستایی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه فیزیک 1 8120012 1 کارشناسی علوم پایه 16 علی روستایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
الگوریتم های یادگیری ماشین 8108003 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 سایه میرزایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/07 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های تصادفی 2 8108255 3 دکتری علوم مهندسی 01 علی معینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های تقریب 2 8108256 3 دکتری علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های رمز نگاری 8108246 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 نیره مجد هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های گراف و شبکه 8108244 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 امین قدوسیان هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های موازی 8108235 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 سیدعبدالرضا ترابی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/23 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 385 نتیجه
از 20