دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 682 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی معینی هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی معینی هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
برنامه سازی پیشرفته 8108024 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 حسین محمودی داریان هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
مقدمه ای بر علوم مهندسی 8108039 1 کارشناسی علوم مهندسی 01 حسین محمودی داریان هرهفته (16:00 - 17:30) -
الگوریتم های تقریبی 8108234 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 دارا معظمی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی خجسته هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 08 احسان معانی میاندوآب هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 42 فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی هرهفته (11:00 - 12:30) | هرهفته (11:00 - 12:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 05 امین قدوسیان هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 07 احسان معانی میاندوآب هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 41 عاطفه حسن زاده هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 02 روح اله عابدیان هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 01 روح اله عابدیان هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 06 امین قدوسیان هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
حساب تغییرات 8108036 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 روح اله عابدیان هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
حساب تغییرات (وردشها) 8108249 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 روح اله عابدیان | هرهفته (10:30 - 12:00) -
مشخصه یابی در مهندسی نانو 8108355 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته (21:00 - 22:30) | هرهفته (21:00 - 22:30) -
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 کارشناسی علوم پایه 04 علی کمندی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
داده کاوی 8108268 3 دکتری علوم مهندسی 01 علی فهیم هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی خجسته هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
نمایش 1 - 20 از 682 نتیجه
از 35