دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,118 نتیجه
از 56
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نظریه پایگاه های داده پیشرفته 8108013 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی کمندی هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (13:30 - 15:00) -
برنامه سازی پیشرفته 8108024 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 حسین محمودی داریان هرهفته (16:30 - 18:00) | هرهفته (16:30 - 18:00) -
مقدمه ای بر علوم مهندسی 8108039 1 کارشناسی علوم مهندسی 01 سمیه محمدی هرهفته (09:00 - 10:30) -
الگوریتم های تقریبی 8108234 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 شقایق مکرمی هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 01 شقایق مکرمی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 02 حسین محمودی داریان هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 05 امین قدوسیان هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 01 روح اله عابدیان هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 03 نگین باقرپور هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 08 احسان معانی میاندوآب هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 07 احسان معانی میاندوآب هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 06 امین قدوسیان هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 02 روح اله عابدیان هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 04 نگین باقرپور هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
حساب تغییرات (وردشها) 8108249 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 روح اله عابدیان هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (13:30 - 15:00) -
مشخصه یابی در مهندسی نانو 8108355 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 سمیه محمدی هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (13:30 - 15:00) -
بهینه سازی محدب 8108349 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 نگین باقرپور هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
هندسه محاسباتی 8108031 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 حسین محمودی داریان هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (13:30 - 15:00) -
ساختمان داده ها 8108197 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 علی کمندی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 کارشناسی علوم پایه 05 سایه میرزایی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
نمایش 1 - 20 از 1,118 نتیجه
از 56