دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 561 نتیجه
از 29
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی معینی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های پیشرفته 8108001 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی معینی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
نظریه پایگاه های داده پیشرفته 8108013 3 کارشناسی ارشد علوم مهندسی 01 علی کمندی | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
روش های تقریبی در مهندسی 8108046 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 روح اله عابدیان هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/11/03 (16:00 - 18:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 8120091 4 کارشناسی علوم پایه 01 علی کمندی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/11/03 (11:00 - 13:00)
بیوفیزیک و بیوشیمی 8108327 2 کارشناسی علوم مهندسی 01 عبدالمجید بایندری مقدم هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (16:00 - 18:00)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 01 حسین رحامی | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 02 حسین رحامی | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 08 محمود شعبان خواه | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 03 علی خجسته | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 09 محمود شعبان خواه | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 06 روح اله عابدیان هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 04 علی خجسته | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 1 8120121 3 کارشناسی علوم پایه 05 روح اله عابدیان هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 03 امین قدوسیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/26 (11:00 - 13:00)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 01 احسان معانی میاندوآب | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/26 (11:00 - 13:00)
ریاضی عمومی 2 8120122 3 کارشناسی علوم پایه 02 احسان معانی میاندوآب هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/26 (11:00 - 13:00)
مشخصه یابی در مهندسی نانو 8108355 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 اکرم حسینیان سراجه لو هرهفته شنبه (18:00 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:30) 1400/11/02 (16:00 - 18:00)
برنامه نویسی کامپیوتر 8120025 3 کارشناسی علوم پایه 01 علی کمندی | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/11/03 (11:00 - 13:00)
بهینه سازی محدب 8108349 3 کارشناسی علوم مهندسی 01 هادی امیری هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/10/26 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 561 نتیجه
از 29