دکتر حسین رحامی علوم پایه مهندسی

 • 201
 • hrahami@ut.ac.ir
 • 6111-2291

دکتر علی کمندی آلگوریتم‌های بین رشته‌ای و محاسبه پذیری

 • 208
 • kamandi@ut.ac.ir
 • -

دکتر احسان معانی علوم مهندسی

 • 208
 • e.maani@ut.ac.ir
 • 6111-2163

دکتر سید محمود طاهری آموزش مهندسی

 • 308
 • sm_taheri@ut.ac.ir
 • -