دکتر حسین رحامی علوم پایه مهندسی

 • 201
 • hrahami@ut.ac.ir
 • 6111-2291

دکتر علی کمندی آلگوریتم‌های بین رشته‌ای و محاسبه پذیری

 • 208
 • kamandi@ut.ac.ir
 • -

دکتر احسان معانی علوم مهندسی

 • 208
 • e.maani@ut.ac.ir
 • 6111-2163

دکتر سید محمود طاهری آموزش مهندسی

 • 308
 • sm_taheri@ut.ac.ir
 • -

دکتر زهرا شاطرزاده یزدی رمز نگاری و اطلاعات کوانتومی

 • 216
 • zahra.shaterzadeh@ut.ac.ir
 • 6111-2151

دکتر مجتبی صالحی دزفولی نقشه کشی

 • 307
 • msalehid@ut.ac.ir
 • 6111-2156

دکتر روح اله عابدیان محاسبات عددی

 • 208
 • rabedian@ut.ac.ir
 • 6111-2244

دکتر نیره مجد فیزیک

 • 301
 • naymajd@ut.ac.ir
 • 6111-2154

دکتر سید محمود طاهری آمار و احتمال

 • 308
 • sm_taheri@ut.ac.ir
 • -

دکتر عبدالمجید بایندری مقدم شیمی

 • 302
 • bayandori@ut.ac.ir
 • 6111-2153

دکتر امین قدوسیان ریاضی

 • 304
 • a.ghodousian@ut.ac.ir
 • -

دکتر سید عبدالرضا ترابی محاسبات سریع و گرایش سیستم‌های پیچیده

 • 302
 • ab.reza.torabi@ut.ac.ir
 • -

دکتر علی کمندی برنامه نویسی

 • 208
 • kamandi@ut.ac.ir
 • -