تقویم آموزشی دانشگاه تهران 1399-1400 دریافت تقویم

ثبت نام نیمسال اول (8 الی 15 شهریور)

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال اول (12 الی 14 مهر)

امتحانات میان ترم نیمسال اول (17 الی 28 آبان)

حذف اضطراری نیمسال اول (6 الی 8 دی)

ارزشیابی نیمسال اول (13 الی 18 دی)

پایان کلاس ها

امتحانات پایان ترم نیمسال اول (25 دی الی 9 بهمن)

ثبت نام نیمسال دوم (11 الی 18 بهمن)

شروع کلاس ها

حذف و اضافه نیمسال دوم (2 الی 4 اسفند)

امتحانات میان ترم نیمسال دوم (21 فروردین الی 1 اردیبهشت)

حذف اضطراری نیمسال دوم (8 الی 10 خرداد)

ارزشیابی نیمسال دوم (17 الی 23 خرداد)

پایان کلاس ها

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم (27 خرداد الی 10 تیر)