تقویم آموزشی دانشگاه تهران 1401-1400                                       دریافت تقویم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثبت‌نام نیم‌سال اول: 6 الی 13 شهریور ماه 1400

شروع کلاس‌های نیم‌سال اول: 3 مهر ماه 1400

حذف و اضافه نیم‌سال اول: 17 الی 19 مهر ماه 1400

امتحانات میان‌ترم نیم‌سال اول: 22 آبان ماه الی 4 آذر ماه 1400

حذف اضطراری نیم‌سال اول: 4 الی 6 دی ماه 1400

ارزشیابی نیم‌سال اول: 13 الی 18 خرداد ماه 1400

پایان کلاس‌های نیم‌سال اول: 22 دی ماه 1400

امتحانات پایان‌ترم نیم‌سال اول: 15 الی 22 دی ماه 1400

ثبت‌نام نیم‌سال دوم: 9 الی 16 بهمن ماه 1400

شروع کلاس‌های نیم‌سال دوم: 23 بهمن ماه 1400

حذف و اضافه نیم‌سال دوم: 7 الی 9 اسفند ماه 1400

امتحانات میان‌ترم نیم‌سال دوم: 27 فروردین ماه الی 8 اردیبهشت ماه 1401

حذف اضطراری نیم‌سال دوم: 7 الی 9 خرداد ماه 1401

ارزشیابی نیم‌سال دوم: 16 الی 25 خرداد ماه 1401

پایان کلاس‌های نیم‌سال دوم: 25 خرداد ماه 1401

امتحانات پایان‌ترم نیم‌سال دوم: 2 الی 16 تیر ماه 1401