تقویم آموزشی دانشگاه تهران 1401-1400                                       دریافت تقویم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثبت نام نیمسال اول (6 الی 13 شهریور)

شروع کلاس ها (3 مهر)

حذف و اضافه نیمسال اول (17 الی 19 مهر)

امتحانات میان ترم نیمسال اول (22 آبان الی 4 آذر)

حذف اضطراری نیمسال اول (4 الی 6 دی)

ارزشیابی نیمسال اول (13 الی 18 دی)

پایان کلاس ها (22 دی)

امتحانات پایان ترم نیمسال اول (15 دی الی 22 دی)

ثبت نام نیمسال دوم (11 الی 18 بهمن)

شروع کلاس ها (16 بهمن)

حذف و اضافه نیمسال دوم (30 بهمن الی 2 اسفند)

امتحانات میان ترم نیمسال دوم (20 فروردین الی 1 اردیبهشت)

حذف اضطراری نیمسال دوم (31 اردیبهشت الی 2 خرداد)

ارزشیابی نیمسال دوم (10 الی 18 خرداد)

پایان کلاس ها (18 خرداد)

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم (26 خرداد الی 9 تیر)