معاونت پژوهشی

دکتر هادی امیری
 

هدف

تقویت حوزه پژوهش اعضای هیات علمی و ارتقای جایگاه پژوهشی دانشکده علوم مهندسی در پردیس دانشکده ­های فنی در راستای برنامه ­های بلندمدت دانشگاه تهران.   
 
رئوس برنامه ­ها و شرح فعالیت­ ها
    1- هماهنگی امور پژوهشی با سایر واحدهای پردیس دانشکده های فنی و دانشگاه تهران. 
    2- اطلاع ­رسانی مناسب مکاتبات، روال­ ها، آئین­ نامه­ ها و دستاوردهای پژوهشی. 
    3- برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده در راستای وظایف محوله و ارتقای سطح فعالیت­ های پژوهشی. 
    4- همکاری فعال با حوزه بین ­الملل پردیس و دانشگاه در راستای وظایف محوله و تقویت فعالیت­ های بین­المللی دانشکده. 
    5- مشارکت فعال و همکاری در جلسات شورای پژوهشی پردیس دانشکده ­های فنی. 
    6- هماهنگی و پیگیری امور شرکت همکاران هیات­ علمی در همایشهای بین المللی و اعزام به ماموریت پژوهشی و فرصت­ مطالعاتی. 
    7- ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندیهای پژوهشی همکاران هیات علمی دانشکده در راستای شناساندن مناسب به سایر واحدهای پردیس، دانشگاه، سازمان ­ها و صنایع.
    8- مشارکت فعال در ایجاد ارتباط با صنایع و سازمان ­ها جهت ارتقای سطح همکاری پژوهشی، انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای پژوهشی.
    9- پیگیری و ایجاد مراکز و هسته ­های پژوهشی با اولویت چند تخصصی و بین ­رشته ­ای مبتنی بر توانمندیهای همکاران دانشکده و مشارکت فعال در سایر مراکز علمی پردیس و دانشگاه.
    10- مشارکت و همکاری در تقویت فعالیت ­های علمی و پژوهشی دانشجویان علوم مهندسی.
    11- مشارکت در ایجاد همکاریهای پژوهشی بین دانشکده علوم مهندسی و سایر دانشکده­ های فنی و دانشگاه.
    12- مشارکت فعال در برگزاری سخنرانی های علمی، همایشها و کنفرانسهای دانشکده.