اعضای هیات علمی

ایمان اشراقی

ایمان اشراقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
اتاق : 311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 324 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 391 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1389 ← 1394

فعالیت های علمی