اعضای هیات علمی

حسین محمودی داریان

حسین محمودی داریان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
شماره تماس : 02161113598
اتاق : 313
صفحه رخ نما
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۷
Google Scholar
  • 148 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • استاد رهنمای دانشجویان دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
  • عضو شورای برنامه ریزی آموزشی کمیسیون فنی 1396←1398
  • عضو شورای آموزشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398
  • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399
  • داوری سومتن کنفرانس علوم مهندسی 1395←1395
  • استاد راهنمای گروه علوم پایه و رشته علوم مهندسی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

1383 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک

1377 ← 1381

فعالیت های علمی