مائده ادی بگ کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تبریز maedeh.adibag@ut.ac.ir

پوریا بزازی کارشناسی مهندسی برق- کنترل دانشگاه شهید بهشتی -

گیتا پیشه ورز کارشناسی مهندسی عمران- نقشه برداری دانشگاه صنعتی اراک gita.pishehvarz@ut.ac.ir

یونس جباری کارشناسی مهندسی عمران دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام -

علی خجسته فر کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان ali.khojastehfar@ut.ac.ir

حمیده رضی کارشناسی مهندسی مواد (سرامیک) دانشگاه ملایر Hamiderazi@gmail.com

آرزو محمدی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه پیام نور واحد ری mohammadiarezoo06@gmail.com

امیررضا محرابی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف -

سامان نیکبخت کارشناسی مهندسی مکانیک آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک شیراز -