مقاله ای سودمند دربارۀ کیفیت آموزش و ارزیابی آن از استاد گرامی دکتر عباس بازرگان و همچنین گزارش طرح پژوهشی ایشان دربارۀ تجربه های آموزش مهندسی را ملاحظه کنید.

سید محمود طاهری

ارزیابی کیفیت در آموزش عالی 

طرح تجربه های تدریس - دکتر عباس بازرگان 

.

آقای دکتر یزدان منصوریان دانشیار دانشگاه خوارزمی و از متخصصان در روش تحقیق به ویژه روش تحقیق کیفی هستند. سه مقاله سودمند را از ایشان ملاحظه کنید.

سید محمود طاهری

صد ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی خوب 

هفتاد نکته کاربردی در اجرای پژوهش‌های کیفی 

صد نکته در پایان‌نامه‌نویسی