اعضای هیات علمی

علی خجسته

علی خجسته،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 448 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 504 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده علوم مهندسی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-سازه

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران -سازه

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی عمران - عمران

1378 ← 1382

فعالیت های علمی