اعضای هیات علمی

اعظم مانی ورنوسفادرانی

اعظم مانی ورنوسفادرانی،

استادیار
  • سرپرست مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما