برنامه درسی

جدول (1)- توزیع واحدها

نوع دروس

تعداد واحد

دروس عمومی

-

دروس پایه

-

دروس تخصصی

8

دروس اختیاری

15

رساله / پایان‏نامه

6

جمع

29

 

جدول (2)- عنوان و مشخصات کلی دروس جبرانی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

نظری - عملی

نظری

عملی

1

حرکت شناسی

2

*

 

 

32

 

 

 

2

فیزیولوژی ورزشی

2

*

 

 

32

 

 

 

3

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

3

*

 

 

48

 

 

 

  • با توجه به سابقه تحصیلی دانشجو و با توجه به تصمیم گروه، امکان اضافه شدن یک درس دیگر نیز به دروس فوق وجود دارد.

 

جدول (3)- عنوان و مشخصات کلی دروس تخصصی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

نظری - عملی

نظری

عملی

1

علوم مهندسی در ورزش

3

 

 

 

48

 

 

 

2

تحلیل آماری داده ها

3

 

 

 

48

 

 

 

3

روش تحقیق

2

 

 

 

32

 

 

 

  • گذراندن دروس تخصصی برای تمامی دانشجویان مهندسی ورزش اجباری می باشد.

 

جدول (4)- عنوان و مشخصات کلی دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

پیش نیاز

هم نیاز

نظری

عملی

نظری - عملی

نظری

عملی

1

اندازه گیری های کاربردی در مهندسی ورزش

3

*

 

 

48

 

 

 

2

شناسایی سیستم ها

3

*

 

 

48

 

 

 

3

پردازش سیگنال های بیولوژیکی

3

*

 

 

48

 

 

 

4

پردازش تصاویر دیجیتال

3

*

 

 

48

 

 

 

5

یادگیری ماشین

3

*

 

 

48

 

 

 

6

داده کاوی

3

*

 

 

48

 

 

 

7

محاسبات نرم

3

*

 

 

48

 

 

 

8

محاسبات عددی پیشرفته

3

*

 

 

48

 

 

 

9

سیستم های دینامیکی و آشوب

3

*

 

 

48

 

 

 

10

بیومکانیک سیستم اسکلتی عضلانی

3

*

 

 

48

 

 

 

11

روش‌های تحلیل حرکت انسان

3

*

 

 

48

 

 

 

12

مدل‌سازی محاسباتی در مهندسی ورزش

3

*

 

 

48

 

 

 

13

کنترل مدرن

3

*

 

 

48

 

 

 

14

روش اجزا محدود

3

*

 

 

48

 

 

 

15

دینامیک پیشرفته (رباتیک)

3

*

 

 

48

 

 

 

16

مکانیک  سیالات محاسباتی

3

*

 

 

48

 

 

 

17

سیستم های با فیریک چندگانه

3

*

 

 

48

 

 

 

18

بیومکانیک راه رفتن

3

*

 

 

48

 

 

 

19

بیومکانیک ارتوپدی

3

*

 

 

48

 

 

 

20

نمونه‌سازی سریع تجهیزات ورزشی

3

*

 

 

48

 

 

 

21

ابزار دقیق ورزشی

3

*

 

 

48

 

 

 

22

بیومکانیکی آسیب های ورزشی

3

*

 

 

48

 

 

 

23

مهندسی تجهیزات و لوازم ورزشی

3

*

 

 

48

 

 

 

24

مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی

3

*

 

 

48

 

 

 

25

تله متری در ورزش

3

*

 

 

48

 

 

 

26

مواد مرکب و هوشمند

3

*

 

 

48

 

 

 

27

مکاترونیک

3

*

 

 

48

 

 

 

28

اینترنت اشیاء (IOT)

3

*

 

 

48

 

 

 

29

طراحی محصول و کاربردهای آن در مهندسی ورزش

3

*

 

 

48

 

 

 

30

کارآفرینی، تجاری سازی و بازاریابی در مهندسی ورزش

3

*

 

 

48

 

 

 

31

مباحث ویژه 1

3

*

 

 

48

 

 

 

32

مباحث ویژه 2

3

*

 

 

48

 

 

 

33

کارورزی

1