اعضای هیات علمی

سیدعبدالرضا ترابی

سیدعبدالرضا ترابی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
علوم مهندسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2807 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 8120121 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/13 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1399
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 08 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/13 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 8120121 3 07 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/19 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 8120121 3 08 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/19 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
الگوریتم های موازی 8108235 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 8120121 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/08 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/08 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مدارهای منطقی 8108050 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/15 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 8108275 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 08 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 07 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/22 (08:15 - 10:15) ترم اول 1398
الگوریتم های موازی 8108235 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 8120121 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/28 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
معادلات دیفرانسیل 8120097 3 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/26 (08:15 - 10:15) ترم دوم 1397
سمینار 8108018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
سمینار 8108018 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) نامشخص ترم اول 1397
الگوریتم های موازی 8108235 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار 8108018 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1396
الگوریتم های موازی 8108235 3 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1