برنامه دوره

گسترش بی سابقه آموزش مهندسی، در یکی دو دهه گذشته، ضرورت تربیت متخصصانی را که چالش‌های آموزشی در دانشگاه و صنعت را شناسایی، بررسی و راهکارهای اجرایی برای آن پیشنهاد نمایند، در اولویت قرار داد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی از سال ۱۳۹۴ بررسی در این مورد را آغاز نمود و نتیجه پژوهش‌های خود را در سال ۱۳۹۵ به دانشگاه تهران عرضه نمود. برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی، طراحی شده توسط کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، پس از تایید شورای آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی، در جلسۀ ۳۲۳ شورای برنامه‌ریزی، گسترش و نظارت آموزش دانشگاه تهران، مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ مورد تصویب قرار گرفت و جهت طی مراحل بعدی، به‌وزارت علوم، تحقیات و فناوری ارسال شد. برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و مجوز اجرای آن به‌دانشگاه تهران ابلاغ شد (شورای عالی برنامه ریزی، ۱۳۹۷). اولین دورۀ «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» در مهر ماه ۱۳۹۸، در دانشکدۀ علوم مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، آغاز شد. با راه اندازی این دوره، به‌تدریج نسلی از متخصصان تربیت خواهند شد، که ضمن داشتن پیشینة تحصیلی مهندسی، با اصول نوین برنامه‌ریزی، مدیریت، مستند سازی و ارزشیابی آموزش مهندسی در دانشگاه و صنعت آشنا بوده و خواهند توانست خلاء موجود در این زمینه را برطرف نمایند. دانش‌آموختگان این دوره همچنین قادر خواهند بود تا سطح پژوهش در آموزش مهندسی کشور را ارتقا بخشند. دورۀ دوم «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» در مهرماه ۱۳۹۹ آغاز شد و دوره سوم در مهرماه ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد. برنامه مصوب وزارت عطف دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی را می توانید از اینجا دریافت نمایید.