تماس با ما

 

ریاست دانشکده علوم مهندسی:

دکتر علی معینی

رایانامه:

moeini@ut.ac.ir

مدیر گرایش آموزش مهندسی:

دکتر سید محمود طاهری

رایانامه:

sm­­_taheri@ut.ac.ir

شماره تماس:

۶۱۱۱۲۱۶۲

Virtual Office Hours for Spring 2022 Semester (Bahman, 5, 1400 - Tir, 15, 1401) at:
 Sundays 13:00-14:00, Tuesdays: 13:00-14:00

رییس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی:

دکتر حسین معماریان

رایانامه:

memarian@ut.ac.ir

ucee@ut.ac.ir (دفتر یونسکو در آموزش مهندسی)

شماره تماس:

۰۹۱۲۲۹۶۹۷۳۴

۸۸۹۹۲۲۱۵ (دفتر یونسکو در آموزش مهندسی)

کارشناس گرایش آموزش مهندسی: 

سرکار خانم خیابانی

رایانامه:

fkhiabani@ut.ac.ir

شماره تماس:

۰۹۳۷۶۵۳۳۴۱۶

۶۱۱۱۲۱۷۲ (دفتر دانشکده علوم مهندسی)